How Booking

 เงื่อนไขการจองทัวร์ KSK TEAM 

การชำระเงิน

งวดที่ 1 : จ่ายเงินมัดจำภายใน 3 วัน + สำเนาหน้าพาสปอร์ต ที่มีอายุการใช้งาน มากกว่า 6 เดือน
หลังจากที่ได้ทำการยืนยันการจองทัวร์อย่างแน่นอน
งวดที่ 2 : ชำระส่วนที่เหลือทั้งหมด 30 วันล่วงหน้าก่อนการเดินทาง

 การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge)

 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 60 วัน (หากไม่ได้มีการยื่นวีซ่า) คืนเงินมัดจำทั้งหมด

 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 59 - 45 วัน +ค่าวีซ่า (ถ้ามี) หักมัดจำ - บาท/ท่าน

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 44 - 30 วัน +ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ถ้ามี) หักมัดจำ - บาท/ท่าน

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29 - 15 วันก่อนการเดินทาง หัก 50% ของค่าทัวร์

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 - 8 วันก่อนการเดินทาง หัก 90% ของค่าทัวร์

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 วัน ก่อนการเดินทาง หรือ NO SHOW หัก 100% ของค่าทัวร์

หมายเหตุ : การยกเลิกการจองทัวร์ให้เป็นไปตามเงื่อนไข ที่ได้ระบุตามท้ายโปรแกรมทัวร์นั้นๆ
          รบกวนทำความเข้าใจก่อนทำการจองทัวร์ทุกครั้ง 


 ตั๋วเครื่องบิน (Air-Ticket)

 ทางบริษัทได้สำรองที่นั่งพร้อมชำระเงินมัดจำค่าตั๋วเครื่องบินแล้ว หากท่านยกเลิกทัวร์
ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียก เก็บค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน
ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แล้วแต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง


 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ
ท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบิน
เป็นผู้กำหนด
ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้


และในกรณียกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ ค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง ผู้เดินทางต้องรอ REFUND
ตามระบบของสายการบินเท่านั้น โดยใช้เวลาประมาณ 3-6 เดือนเป็นอย่างน้อย
และหากท่านไม่แน่ใจในวันเดินทางดังกล่าว กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ฯ
เพื่อยืนยันในกรณีที่ตั๋วเครื่องบินสามารถทำ REFUND ได้หรือไม่
ก่อนที่ท่านจะชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ


 ท่านที่จะออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ
โปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพื่อขอคำยืนยันว่าทัวร์นั้นๆ ยืนยันการเดินทาง ที่แน่นอน
หากท่านออกตั๋วภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน แล้วทัวร์นั้นยกเลิก
บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับตั๋วเครื่องบินภายในประเทศได้


 นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติ
ตรงตามที่สายการบินกำหนด เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็ว
ในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น้ำหนักประมาณ 20 กิโลกรัม)
ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย และอำนาจในการให้ที่นั่ง Long leg
ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น


 การขอเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง (Revision Free)
 หากท่านประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง สามารถทำได้ล่วงหน้าก่อนการเดินทางจริง 60 วัน
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย


 หมายเหตุ (เพิ่มเติม)


» บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่าจำนวนที่ได้ระบุไว้
(ท้ายโปรแกรม) โดยที่จะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน 15 วัน


» หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใด เงื่อนไขหนึ่ง แต่ท่านสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้
โดยสามารถยื่นขอวีซ่าได้ทันตามกำหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม คือ ค่าวีซ่า
และค่าเปลี่ยนชื่อตั๋วเท่านั้น และต้องไม่อยู่ในเงื่อนไขของตั๋วที่ NON-CHANGE NAME & NON-REFUND


» หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่าน
ไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติวีซ่า ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามอันเป็นการพิจารณาของสถานทูต
ซึ่งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือยกเลิกพร้อมกันทั้งหมด ให้ถือเป็นการยกเลิกตามเงื่อนไข
ของวันเวลาที่ยกเลิกดังกล่าวข้างต้น ในกรณีที่ท่านไม่แน่ใจว่าจะได้รับการพิจารณาอนุมัติวีซ่า
จากทางสถานทูต ทางบริษัทขอแนะนำให้ท่านยื่นขอวีซ่าแบบเดี่ยว ซึ่งจะรู้ผลเร็วกว่าการยื่นขอวีซ่าแบบกรุ๊ป


» และทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง
อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ
และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว


» ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางกับคณะ
ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง
เพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู


» เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ
ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่านปฏิเสธหรือสละสิทธิ์ ในการใช้บริการที่ทางทัวร์จัดให้
ยกเว้นท่านได้ทำการตกลง หรือแจ้งก่อนการเดินทาง


» หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว
หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน
ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง
เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด ข้อมูลเบื้องต้นในการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่า และการยื่นขอวีซ่า

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้อง
จะช่วยให้การพิจารณา ของสถานทูตง่ายขึ้น

2. กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท
ท่านต้องแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทูตใช้เวลา
ในการพิจารณาวีซ่าที่ค่อนข้างนานและอาจไม่สามรถดึงเล่มออกมาระหว่างการพิจารณาอนุมัติวีซ่าได้

3. สำหรับผู้เดินทางที่ศึกษาหรือทำงานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดำเนินเรื่องการขอวีซ่าด้วยตนเอง
ในประเทศที่ตนพำนักหรือศึกษาอยู่เท่านั้น

4. หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ
หากนับแล้วต่ำกว่า 6 เดือน ผู้เดินทางต้องไปยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่
และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้กับทางบริษัทด้วย เนื่องจากประวัติการเดินทางของท่าน
จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นคำร้องขอวีซ่า และจำนวนหน้าหนังสือเดินทาง ต้องเหลือว่างสำหรับ
ติดวีซ่าไม่ต่ำกว่า 3 หน้า

5. ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ
ต่อปกหนังสือเดินทางนั้นๆ และพาสปอร์ต ถือเป็นหนังสือของทางราชการ ต้องไม่มีรอยฉีกขาด
หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ในเล่ม เงื่อนไขนอกเหนือความรับผิดชอบ

» ผู้เดินทางต้องใช้วิจารณญาณส่วนตัวและรับผิดชอบต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าต่างๆ
ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใดๆ
หากเกิดความไม่พึงพอใจในสินค้าที่ผู้เดินทางได้ซื้อระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวนี้

» ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบต่อการจัดเก็บและดูแลทรัพย์สินส่วนตัว อย่างระมัดระวัง
บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใดๆ หากเกิดการสูญหายของทรัพย์สินส่วนตัว หรือของมีค่าต่างๆ
ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว อันมีสาเหตุมาจากผู้เดินทาง

» บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวังและความไม่พึงพอใจ
ของผู้เดินทาง ที่เกี่ยวข้องกับ สภาพธรรมชาติ, ภูมิอากาศ, ฤดูกาล, ทัศนียภาพ, วัฒนธรรม,
วิถีและพฤติกรรมของประชาชนในประเทศที่เดินทางไป

» และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการท่องเที่ยว รวมทั้งไม่สามารถรับผิดชอบจากกรณีที่เกิดเหตุจำเป็น
สุดวิสัย ดังนี้ การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ
ทั้งนี้จะคำนึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากที่สุด


» เมื่อท่านจองทัวร์และชำระมัดจำแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯ แจ้งแล้วข้างต้น
Powered by MakeWebEasy.com