Tour Singapore - Malaysia

สายการบินแอร์เอเชีย หรือ นกสกู๊ต (XW) ราคาเริ่มต้น 17,999 บาท เดินทาง วันที่ 20 – 23 ต.ค. 63 

สายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ (SQ) ราคาเริ่มต้น 17,999 บาท วันเดินทาง เดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2563

สายการบินAir Asia (AK) + FLYSCOOT (TR) เริ่มต้นที่ 13,999 บาท วันเดินทาง เดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2563 (เทศกาลสงกรานต์ ราคาเริ่ม 14,999 บาท)

สายการบิน Lion Air ราคาเริ่มต้น 9,999 บาท เดินทางเดือนพฤศจิกายน 2562 - เดือน เมษายน 2563

สายการบิน Thai Lion Air (SL) ราคาเริ่มต้น 9,999 บาท เดินทางเดือนธันวาคม 2562 - เมษายน 2563

Powered by MakeWebEasy.com